Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

21gramow
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazenibyja zenibyja
21gramow
2188 5242 500
21gramow
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaheartbreak heartbreak

June 05 2017

21gramow
Reposted fromtowo85 towo85 viaelentarie elentarie
21gramow
Nie wiem jak wygląda ciepło, nie umiem go sobie dać, a boję się o nie prosić, boję się dostać nawet bez proszenia, bo boję się, boję być chciana. Boję być kimś, na kim komuś zależy. Bo na mnie się nie zależy. Bo mnie się nie należy. Bo mnie się nie obiecuje, nie zapewnia, nie mówi nic, na wszelki wypadek, na wszelką katastrofę nie daje się nawet dobrego słowa. Bo ja nie ufam. Nie wierzę. Węszę spisek.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave

June 04 2017

21gramow
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
21gramow

May 31 2017

21gramow
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaheartbreak heartbreak
21gramow
When you love someone you have to be careful with it. You don’t just throw it away. You might never get it again.
— Nocturnal Animals (2016) dir. Tom Ford
Reposted fromiblameyou iblameyou viaszarakoszula szarakoszula

May 27 2017

21gramow
9958 5107
Reposted fromels els viaszarakoszula szarakoszula

May 22 2017

21gramow
Play fullscreen
Rzuć to wszystko, wszystko co złe
Co gnębi cię
Zostaw troski za sobą gdzieś
I ze mną pędź,
Właśnie ze mną!
Reposted bytutus tutus

May 16 2017

6006 cdf5
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viascorpix scorpix
21gramow
8296 83db
Reposted fromartlover artlover viaszarakoszula szarakoszula
6376 fe0a
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszarakoszula szarakoszula
21gramow
Play fullscreen
You had all and then most of me, some and now none of me.
Reposted fromheartbreak heartbreak
4514 dbf8 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viaarrima arrima
21gramow
3122 84c3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaarrima arrima

May 02 2017

8548 dd36 500

anamorphosis-and-isolate:

— Celeste & Jesse Forever (2012)
"People will let you down. I have accepted that fact. But knowing that, make it impossible to be happy."

Reposted fromkattrina kattrina viaheartbreak heartbreak
21gramow
6805 ac33
Reposted fromkrzysk krzysk viamyzone myzone
21gramow13 Reasons Why (2017)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl