Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

21gramow
W życiu wszystko można podsumować krótkim, sarkastycznym - "bywa".
21gramow
4751 fe68 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viajointskurwysyn jointskurwysyn
21gramow
4194 73a7
Reposted fromposzum poszum viajointskurwysyn jointskurwysyn
21gramow
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaheartbreak heartbreak
21gramow
21gramow
21gramow
0073 0f90
Reposted fromlllm lllm viajointskurwysyn jointskurwysyn
21gramow
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viacheatingonyou cheatingonyou

September 16 2017

21gramow

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viaBalladyna Balladyna
21gramow

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viablackheartgirl blackheartgirl
21gramow
21gramow
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viainsanedreamer insanedreamer

September 15 2017

21gramow
A Ty kim? Kim dla mnie mógłbyś być?
— Hey
21gramow
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
21gramow
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viamikrokosmos mikrokosmos
21gramow
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl